با جدیت دو مرز ورودی زائران به کشور نظارت و بیماریابی می شود - vidiko