باید تکریم خانواده شهدا و جانبازان به عنوان یک وظیفه در دستور - vidiko