بایدن پوتین متجاوز است روسیه را تحریم می کنیم - vidiko