بانک های عامل به تعهدات خود در حوزه اشتغال عمل کنند ایجاد بیش - vidiko