بازیکنان آلومینیوم اراک همچنان در رادار نساجی مدل رحتمی - vidiko