بازگشت مذاکره کنندگان اروپایی به پایتخت ها توافق وین در انتظار - vidiko