بازشدن دوباره زخم های کهنه تیم فوتبال فجر را بیشتر به حاشیه - vidiko