بازدید وزیر جهاد کشاورزی از پروژه های آبیاری روستاهای وحدت و - vidiko