بازدید استاندار تهران از وضعیت قطار ریلی تهران ورامین - vidiko