بازاریابی سینمای ایران باید وجه بین المللی بگیرد - vidiko