این نگاه را نداریم که با تیم پایین جدولی بازی داریم شهرخودرو - vidiko