اینترنت بیش از ۱۰ درصد برق جهان را مصرف می کند - vidiko