ایران و سوریه همکاری آموزشی و تحقیقاتی را توسعه می دهند - vidiko