ایران شورای امنیت حادثه تروریستی شیراز را قوی و صریح محکوم کند - vidiko