ایران حمله تروریستی به مسجد پیشاور پاکستان را محکوم کرد - vidiko