ایران آزادسازی دارایی های افغانستان نباید به هیچ وجه سیاسی و - vidiko