ایرانیان در دفاع از مظلوم و محکومیت ظالم یک صدا هستند - vidiko