ایراندوست بازیکنانم در دیدار با چین تایپه احساسی عمل کردند - vidiko