ایجاد مناطق مشترک آزاد با کشورهای همسایه فضای خوبی برای صادرات - vidiko