اکوواس همچنان متعهد به دیپلماسی در قبال بحران نیجر هستیم - vidiko