انفجار مهیب در انبار مهمات نزدیک پایگاه آمریکا در سوریه - vidiko