انسجام ملی یکی از بارزترین کارکردهای مکتب عاشورا - vidiko