انتقاد از فیلم های بخش رقابتی بالا گرفت متهم ردیف اول هیأت - vidiko