انتساب همه مشکلات وزارت صمت به فاطمی امین بی انصافی است - vidiko