امیرعبداللهیان دولت رفع تحریم ها را بطور فعال دنبال می کند - vidiko