امیرعبداللهیان برنامه ای برای سفر به وین ندارد - vidiko