امیرآبادی با اقدامات دولت در زمینه ارز شاهد ثبات اقتصادی خواهیم - vidiko