امضای سند همکاری گردشگری ایران و ارمنستان - vidiko