امضای تفاهمنامه همکاری مشترک دیوان محاسبات کشور و معاونت علمی - vidiko