امضای افزون بر ۱۷ هزار چهره هنری روس بر طومار ضد جنگ - vidiko