الریاضیه در پی چرایی تمرین نکردن النصر در تهران - vidiko