افزایش شکاف های داخلی واشنگتن در مورد مذاکرات - vidiko