افتتاح پروژه های بزرگ صنعتی گره های اقتصاد را می گشاید با رونق - vidiko