افتتاح و بهره برداری ساختمان دانشکده پرستاری اسدآباد در سال جاری - vidiko