افتتاح دانشکده پتروشیمی در دانشگاه بجنورد - vidiko