اعلام انزجار جامعه قرآنی در پی هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم - vidiko