اطلاعیه معاونت مطبوعاتی درباره به روزرسانی پرونده اصحاب رسانه - vidiko