اسماعیلی درگذشت خواهر رئیس سازمان ملی استاندارد را تسلیت گفت - vidiko