اسرائیل بر اساس تئوری فاشیستی شکل گرفته فاشیسم قدرتمندی در اروپا - vidiko