استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی ویروس های بعدی شبیه کرونا - vidiko