استاندار کرمان سفر ریاست جمهوری به این استان به تعویق افتاد - vidiko