از ورود شهرداری به ارز دیجیتال تا جابه جایی ۲۰۰۰ نفر در شهرداری - vidiko