از مامان نصرت تا مامان ژاکلین ملکه های زمین و سوگلی آسمان - vidiko