از زلزله بم درس گرفتیم بازدید ایمنی از ۳۰۰۰ ساختمان مهم در تهران - vidiko