اروپا به جای تبعیت سیاسی از آمریکا برای پیشبرد مذاکرات تلاش کند - vidiko