اردوغان یک روز قبل از انتخابات پیامی برای مردم ترکیه فرستاد - vidiko