اردوغان ترکیه الحاق کریمه را به رسمیت نمی شناسد - vidiko