اراده دولت منجر به رقابتی شدن و کیفیت محوری صنعت خودروسازی می شود - vidiko