ادامه رایزنی های دیپلماتیک اعضای اروپایی برجام و آمریکا - vidiko