ادامه درخشش انگلیسی ها در اروپا لیل حریف شیرهای لندن نبود - vidiko